วันที่ 22 เมษายน 2561
คำค้นหา
ใน  
 ออนไลน์ 3 คน
 ผู้เข้าชม   2,572,996  คน
ฝ่ายบริหารสหกรณ์
ฝ่ายจัดการสหกรณ์
ประวัติความเป็นมา
การสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
สาระน่ารู้เกี่ยวกับสหกรณ์
วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ และนโยบายสหกรณ์
ผลงานดีเด่นที่ได้รับฯ
โครงการในอนาคต
สถานีวิทยุสหกรณ์ฯ
ทำเนียบนักจัดรายการวิทยุฯ
คณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุฯ

   เรียนสมาชิกสามัญทุกท่าน ทางสหกรณ์ฯจะออกประชุมกลุ่ม ครั้งที่ 2 ปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 - 1 กุมภาพันธ์ 2561 วันละ 2 สาย เช้า-บ่าย ช่วงเช้าเริ่มเวลา 09.00 น. และช่วงบ่ายเริ่มเวลา 13.00 น. วันละ 4 กลุ่ม

   เรียนมิตรรัก แฟนรายการทุกท่าน ตอนนี้ท่านสามารถแนะนำเสียงเพลง และติดชมรายการต่าง ๆ ของสถานีวิทยุสหกรณ์ฯ คลื่น FM 98.0 MHz บนเวปไซค์ www.cooptp.com เวปบอร์ด Radio ซึ่งอยู่ทางมุมขวามือใต้โลโก้สถานีวิทยุสหกรณ์ฯ และช่องทางลิงค์ต่าง ๆ ด้านซ้ายมือ เลือกกลุ่มลิงค์ที่เกี่ยวข้อง เลือกลิงค์ที่น่าสนใจ เลือกกลุ่มลิงค์ ฟังวิทยุฯ(ความบันเทิง) เลือกวิทยุฯสหกรณ์ท่าวังผา หรือถ้ายังไม่ทันใจ ช่วยกดตรงมาที่ เบอร์ 054 - -687444 ครับ

   สมาชิกมีปัญหา ปรึกษาสหกรณ์

   ขอต้อนรับทุกท่าน ที่เข้าเยี่ยมชมเวปไซค์ของสหกรณ์ฯ www.cooptp.com ด้วยความยินดียิ่ง

   " ยามมีเรารับฝาก ยามยากเราให้ถอน ยามเดือดร้อนเราให้กู้ "

   " บริการดี มีน้ำใจ กำไรคืน "

   เรียนสมาชิกสามัญ และสมทบทุกท่านตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป การติดต่องานต่าง ๆ ให้ไปใช้บริการที่สำนักงานใหม่ที่ชั้นที่ 3 และเลือกใช้ช่องบริการต่าง ๆ ตามเมนูงาน และบัตรคิว

  โครงการเศรษฐกิจสหกรณ์
  จากชมรม สู่ สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน
  โล่รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ
 
กรุงเทพ
 
88.5 F.M. MAX
89.0 Banana F.M.
91.5 Hotwave
93.0 Cool F.M.
94.0 EFM
94.5 Smile Radio
95.5 Virgin Hitz
98.0 Business Radio
102.5 Get Maximum
103.5 Modern Love
104.5 Fat Radio
106.0 Life F.M.
106.5 Greenwave
 
เลือกกลุ่มลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์ที่น่าสนใจ

พรรคพลังสหกรณ์
" พลังสหกรณ์ สร้างชาติ "
พรรคสหกรณ์ 
                             พรรคพลังสหกรณ์(COOPERATIVE POWER PARTY )

               การร่วมมือของขบวนการสหกรณ์ ทุกประเภท รวมพลังคนไทย ร่วมกันพัฒนาชาติ พัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อประชาชนทั้งชาติ กินดีอยู่ดี

               ปฐมบท คณะผู้จัดตั้งพรรคพลังสหกรณ์ ได้ระดมความคิดเห็น ทางด้านการเมือง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ของขบวนการสหกรณ์ไทย สรุปว่า สหกรณ์ทุกประเภท ต้องพึ่งตนเองมาโดยตลอด โดยอาศัยความร่วมมือของสมาชิกสหกรณ์เท่านั้น การสนับสนุนจากทางภาครัฐ อาทิเช่น หน่วยงานราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งสถาบันสหกรณ์ระดับประเทศ  ก็ยังมองไม่เห็นถึงการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม จึงทำให้ขบวนการสหกรณ์อยู่ในภาวะล้มลุกคลุกคลานมาโดยตลอด  ยิ่งในสภาวะปัจจุบันขบวนการสหกรณ์ยังถูกครอบงำ จากฝ่ายการเมือง โดยไม่คำนึงถึงความเจริญก้าวหน้าของสหกรณ์แต่อย่างใด เพียงอาศัยสหกรณ์เป็นเครื่องมือทางการเมืองเท่านั้น ดังนั้นเราจึงไม่เห็นความพยายามในการช่วยเหลือกระบวนการสหกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นการผลักดันให้สภาออกกฎหมายส่งเสริมสนับสนุนเพื่อพัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทย ให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาประเทศ ซึ่งก็ไม่ปรากฎว่ามีพรรคการเมืองใด ดำเนินการเรื่องดังกล่าวในสภาแม้แต่พรรคเดียว

              ดังนั้น ผู้จัดตั้งพรรคพลังสหกรณ์ ซึ่งประ กอบด้วย ประธาน ,คณะกรรมการ ,ผู้จัดการ และอดึตข้าราชการจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ,กรมตรวจบัญชี ได้รวมตัวกัน จัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรคพลังสหกรณ์ ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550 ตามหนังสือเลขที่ 2/2555 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 นับเป็นพรรคการเมืองลำดับที่  46 ของประเทศไทย ชื่อย่อภาษาไทย " พ.พส " ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า " COOPERATIVE POWER PARTY " ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า " CO.P" ปัจจุยบันมีคณะกรรมการบริหารพรรค ชุดก่อตั้ง จำนวน 15 คน ภายใต้การนำของนายสมเกียรติ    โสภณพงษ์พิพัฒน์  เป็นหัวหน้าพรรค นายอดิศักดิ์   ฟักแฟง เป็นเลขาธิการพรรค  มีที่ปรึกษาพรรค จำนวน 18 คน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ทวีป ยอดเศรณี(อดีตผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์)เป็นประธานที่ปรึกษาฯ  และนายพรชัย  อินทร์สุข เป็นผู้อำนวยการพรรค     

                  รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรค(ชุดปัจจุบัน) ประกอบด้วย

                  1. ว่าที่ร้อยตรี ทวีป             ยอดเศรณี   หัวหน้าพรรคพลังสหกรณ์

                  2. นายสมเกียรติ    โสภณพงษ์พิพัฒน์    รองหัวหน้าพรรคพลังสหกรณ์ คนที่ 1

                  3. นายตรีวิชัย         กอสี                      รองหัวหน้าพรรค คนที่ 2

                  4. นายสมเกียรติ      อมตะธงไชย          รองหัวหน้าพรรค  คนที่ 3

                  5. นายอดิศักดิ์        ฟักแฟง                  เลขาธิการพรรค

                  6. นางเจริญศรี       โสระมัด                  เหรัญญิก

                  7. นายนพรัต           ลำเนาครุฑ            นายทะเบียนพรรค

                  8. นางสุจินดา          อินทร์สุข               โฆษกพรรค

                  9. นายทนงศักดิ์       กุลชูศักดิ์              กรรมการบริหารพรรค

                 10. นายวิทยา           รักษาทิพย์            กรรมการบริหารพรรค

                 11. นายสมคิด          พรหมเจริญ           กรรมการบริหารพรรค

                 12. นายทวิรวัฒน์      บัวขาว                 กรรมการบริหารพรรค

                 13. นางสาวรัตติกา    มัสกุล                  กรรมการบริหารพรรค

                 14. นายมานัส           บัวทอง                 กรรมการบริหารพรรค

                 15. นายอานนท์         อุปวาณิช             กรรมการบริหารพรรค

                                    คณะที่ปรึกษาพรรคพลังสหกรณ์ ประกอบด้วย

                 1. นายจเรย์                 สนประเทศ              

                 2. นายธีระ                   เฟื่องฟูลอย  

                 3. นายอุทัยสิทธิ์         ตรีบุญเมือง

                 4. นายประยุทธ           อินทร์ตลาดชุม

                 5. นายแสน                 ผิวลออ 

                 6. นายวิชญ์ภาส          พุ่มฉัตร

                 7. นายวินัย                  หารต๊ะ

                 8. นายปรีชา                 เสธา

                 9. นายจิตติ                  เจียมเจือจันทร์

                10. นายชูชาติ               อินทร์สว่าง

                11. นายไกรฤกษ์            ดวงคงทอง

                12. นายวีรพงษ์              มุกดา

                13. นายบุญชุม             มีกุดพันธุ์

                14. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม    วราเอกศิริ

                15. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ   ตรัยไชยาพร

                16. นายคณากร             นนตรีนอก

                17. นายสพลกฤต           ไกรทอง

                18. นางสาวสุปวีณ์          ศรีสุวรรณ

                19. นายพรชัย                อินทร์สุข   ผู้อำนวยการพรรค      

                 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2555 พรรคพลังสหกรณ์มีสมชิกทั้งสิ้น 6,757 คน ที่ได้รับการรับรองจากนายทะเบียนพรรคการเมือง(กกต.)  มีสมาชิก กระจายอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ 42 จังหวัด มีสาขาพรรค จำนวน 4 สาขา 

                 จึงขอเชิญชวนพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ทุกประเภท นักสหกรณ์ทั่วประเทศ รวมพลังสหกรณ์ ช่วนกันพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็ง ให้ทันนานาประเทศโดยใช้สโลแกนว่า        " " พลังสหกรณ์สร้างชาติ"

                   สำนักงานใหญ่ พรรคพลังสหกรณ์  เลขที่ 333/3 หมู่ 4 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทร.081-1151551  Fax: 055-781525    ,086-4407646

            สาขาที่ 1 จังหวัดพิจิตร (ภาคเหนือ)  เลขที่ 47/5 หมู่ 1 ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจิตร  66140  โทร.056-856151   Fax 056-856152 ,089-8580839 มีคณะกรรมการสาขาพรรค  จำนวน  8 คน  และมีสมาชิกพรรค จำนวน  716 คน

                 สาขาที่ 2 จังหวัดกระบี่ (ภาคใต้)  เลขที่ 148/4  ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่    มีคณะกรรมการสาขาพรรค จำนวน 9 คน และมีสมาชิกพรรค จำนวน 193 คน

                 สาขาที่ 3 จังหวัดนนทบุรี(ภาคกลาง) เลขที่ 5/9 หมู่ 6 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี มีคณะกรรมการสาขาพรรค จำนวน 12 คน  และมีสมาชิกพรรค จำนวน 89 คน

                สาขาที่ 4 จังหวัดชัยภูมิ(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เลขที่ 760-760/1  ตำบลบ้านเขว้า  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ มีคณะกรรมการสาขาพรรค จำนวน 15 คน และมีสมาชิกพรรค จำนวน 462 คน

ความหมาย   พรรคพลังสหกรณ์   หมายถึง   พลังสหกรณ์

รูปประสานมือ มีเกียวเชือกสีขาว,สีแดง,สีเขียว ค้ำชูรวงข้าว   หมายถึง   การร่วมมือของกระบวนการสหกรณ์

ทุกประเภท  รวมพลังคนไทย     ร่วมกันพัฒนาชาติ  พัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อประชาชนทั้งชาติ กินดีอยู่ดี

 คำขวัญ    “ พลังสหกรณ์ สร้างชาติ”

นโยบายพรรคพลังสหกรณ์ 

           พรรคพลังสหกรณ์  เป็นพรรคที่เน้นนโยบายความคิดของคนในชาติ และองค์กรเครือข่ายกระบวนการสหกรณ์ ทั้ง ๗ ประเภท  เพื่อนำมาปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การเกษตร  การเมือง การศึกษา   การบริหาร  สังคม เพื่อนำประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง  และสามารถต่อสู้แข่งขันและร่วมมือกับนานาชาติในเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิใจ

๑.       นโยบายด้านสหกรณ์

พรรคจะมุ่งมั่นส่งเสริมระบบสหกรณ์ให้เข้มแข็ง เพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจทางเลือกอย่างชัดเจน  ส่งเสริมให้ประชาชนนำอุดมการณ์สหกรณ์มาใช้ในการดำรงชีวิต ซึ่งอุดมการณ์นี้จะเป็นฐานหลักของความคิดหรือความเชื่อที่เป็นพื้นฐานของการดำรงอยู่ร่วมกันในชาติรัฐ เพื่อให้บรรลุสำเร็จทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และ สังคม  อันนำมาซึ่งสันติสุขและความเป็นธรรมในสังคม เช่น การปฏิบัติตามความเชื่อมั่นในหลักการช่วยตัวเอง การร่วมมือช่วยเหลือกัน ความเชื่อมั่นในคุณค่าของสหกรณ์ เพื่อบรรลุถึงซึ่งความ อยู่ดี กินดี มีสันติสุขในสังคม   โดย

(๑)         ส่งเสริมให้สหกรณ์ทุกประเภท รวมกลุ่มในรูปของสภาสหกรณ์แห่งชาติ

(๒)     ประกันราคาผลิตผลทางการเกษตร ทั้งพืช และสัตว์ ให้สมาชิกสหกรณ์

(๓)      ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งธนาคารเพื่อสหกรณ์

(๔)       ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตวิญญาณสหกรณ์ น้ำใจสหกรณ์ ให้มีความสำนึก และตระหนักในสิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบของประชาชนที่มีต่อประเทศ และการแสดงออกซึ่งความสำนึก และตระหนักในการใช้สิทธิและปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง ด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกร ผู้ใช้แรงงาน และ บุคคลทั่วไป เป็นสมาชิกของสหกรณ์

(๕)       ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์นิคมที่เช่าที่ดินป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมโทรม  จัดตั้งนิคมสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑

(๖)        ส่งเสริมสินเชื่อการเกษตร ซึ่งจะหาแหล่งเงินกู้จากภายใน และนอกประเทศ เพื่อความมุ่งหมายในการดำเนินงานเกษตร 

(๗)      ส่งเสริมให้มีการนำระบบสหกรณ์ไปใช้ในการดำเนินงานกลุ่มของวิสาหกิจการค้า อุตสาหกรรม และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

(๘)      ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกษตรกร ปลูกพืชเศรษฐกิจ และพืชทดแทนพลังงานต่างๆ

(๙)        ส่งเสริม  ช่วยแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน ของกระบวนการสหกรณ์ทุกชนิด ทุกประเภท

(๑๐) ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ผู้สูงวัยได้รับเงินบำนาญ หรือเงินยังชีพ

(๑๑) สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ ด้วยการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ส่งเสริมให้มีการประกันชีวิต และ การประกันภัย

(๑๒) ส่งเสริมสนับสนุนให้การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ให้ทันสมัย ตามความต้องการของสมาชิก  โดยเสนอแยก  พ.ร.บ.

          สหกรณ์  แยกตามประเภทของสหกรณ์แต่ละชนิด

(๑๓) ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณให้เปล่า หรือ ให้กู้ปลอดดอกเบี้ย  ผ่านกองทุนพัฒนาสหกรณ์  หรืองบประมาณของรัฐ ให้สถาบัน

         เกษตร   และ สหกรณ์ต่างๆ ทั่วประเทศ  สร้างโรงงานแปรรูปผลผลิต  ของสมาชิกเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น โรงงานยางแท่ง  ,โรงงานแป้ง

         มัน,  โรงงานแปรรูปผลผลิตจากยางพารา   โรงงานผลิตไปโอดีเซล  โรงสีข้าว  โรงคัดเมล็ดพันธุ์  โรงสกัดปาล์มน้ำมัน โรงงานแปร

        รูปผลิตมันสำปะหลัง  เป็นต้น

(๑๔)  ส่งเสริมสนับสนุนในรูปแบบนิคมสหกรณ์  ที่ออกเอกสารสิทธิ์ แล้วให้เป็นหมู่บ้านนิคมสหกรณ์สมบูรณ์  โดยเน้นการสนับสนุน

         งบประมาณในการสร้างปัจจัยพื้นฐาน เพื่อให้สมาชิกสร้างที่อยู่อาศัย และประกอบอาชีพอยู่ในที่ดินของตนเอง

 (๑๕)  สนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ไทย กับสหกรณ์ในประเทศอาเซียน

 (๑๖) ส่งเสริมสนับสนุนให้ขบวนการสหกรณ์รวมตัวกันดำเนินการบริการด้านการขนส่ง เช่นการบริการ รถยนต์ขนส่งน้ำมัน , รถยนต์

          ขนส่งปาล์มน้ำมัน  ,รถยนต์ขนส่งยางพารา  และ รถยนต์ขนส่งผลผลิตการเกษตรต่างๆ

๒. นโยบายด้านการเมือง

(๑)        พรรคพลังสหกรณ์มีนโยบายรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อรักษาไว้ซึ่งเอกราชอธิปไตยของชาติ โดยมุ่งให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจและศรัทธายึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง มุ่งเน้นการกระจายอำนาจการปกครองไปสู่ท้องถิ่น  ส่งเสริมการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรมและให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกระดับ ส่งเสริมสนับสนุนให้การศึกษาทางการเมืองแก่ประชาชนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตน

(๒)      พรรคพลังสหกรณ์ จะดำเนินการพัฒนาโครงสร้างทางการเมือง ทั้งที่เป็นสถาบันการเมือง สถาบันข้าราชการ สถาบันสื่อมวลชน สถาบันรัฐสภา สถาบันบริหาร และ สถาบันตุลาการให้เข้มแข็งมั่นคง มีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง

(๓)   ส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานรัฐ และปฏิรูปโครงสร้างขบวนการสหกรณ์โดยใช้จิตตารมย์  4  ประการ  ได้แก่ ความสนใจ  ห่วงใย  รับใช้  และแบ่งปัน  และยึดหลักคุณธรรมพื้นฐาน 5 ประการ คือ 1.ความซื่อสัตย์  2.ความเสียสละ   3.ความรับผิดชอบ   4.ความเห็นใจกัน   5.ความไว้วางใจกัน  เพื่อพัฒนาให้สมาชิกทุกคนได้รู้จักช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่น

๓. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

(๑) พรรคพลังสหกรณ์ มีนโยบายที่จะกอบกู้เอกราชทางเศรษฐกิจของชาติ ไปสู่ความเป็นไท โดยการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจตาม

       แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยการปลูกฝังอุดมการณ์ ทัศนคติให้คนในชาติมีความภูมิใจในความเป็นไทย นิยมในสินค้าไทย ปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ทั้งการผลิตและการเงินของประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาไทย  ส่งเสริมการส่งออก แก้ไขปัญหาการว่างงาน ระบบการเงิน สถาบันการเงิน การกระจายรายได้ การสร้างงานในท้องถิ่นชนบท

(๒)ส่งเสริมให้รัฐจัดสวัสดิการ ให้พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  และลูกจ้างชั่วคราวของรัฐ และเอกชน  ให้ใกล้เคียงกับลูกจ้างประจำ และข้าราชการทั่วไป

(๓)ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ใช้แรงงาน  ผู้มีรายได้น้อย  ผู้ด้อยโอกาส หรือพิการ   กลุ่มคนยากจนในเขตเมือง   จัดตั้งองค์กรในรูปแบบสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือ  และรับการสนับสนุนจากรัฐ  โดยเฉพาะเรื่องโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน

(๔)ส่งเสริมการขับเคลื่อนสหกรณ์ ตามวาระแห่งชาติ  เพื่อให้รัฐ นำเอกวิธีการสหกรณ์ เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาของรัฐ และ การเมืองของประเทศ

(๕) ส่งเสริมสนับสนุนให้รัฐออกกฎหมายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสวนปาล์มน้ำมัน             

 ๔.  นโยบายด้านสังคม

 (๑)  พรรคพลังสหกรณ์ มีนโยบายที่จะส่งเสริม ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง        ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นผู้รู้จักคุณค่าของการช่วย

        ตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีความเป็นประชาธิปไตย มีความ      เสมอภาค ความเที่ยงธรรม และความเป็นเอกภาพ

       ปลูกฝังให้เยาวชนให้ได้รับการปลูกฝังความเชื่อ ความศรัทธาในเรื่องของ     จริยธรรมแห่งความซื่อสัตย์ ความเปิดเผย ความ

       รับผิดชอบต่อสังคม และความเอื้ออาทรต่อกัน สร้างความมั่นคงได้ด้วย      ระบบประชาสังคม  

 (๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์ทุกประเภท   และ   สมาชิกพรรคพลังสหกรณ์      จัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อ  ช่วยเหลือกัน       

 ๕.  นโยบายด้านการศึกษา

(๑) พรรคพลังสหกรณ์ให้ความสำคัญกับผู้รับการศึกษา ตระหนักถึง  ความสำคัญของการพัฒนาของเด็ก      และเยาวชนเพื่อให้

      เติบโตเป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพ      และประสิทธิภาพในการดำรงชีวิต          จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทางด้านสติปัญญา

      สุขภาพจิตและ สุขภาพกาย โดยจะส่งเสริมการเรียนการสอนที่ปลูกฝังคุณธรรม        จริยธรรม ให้ผู้เรียน จัดให้มีโภชนาการ

      อย่างเหมาะสมโดยการจัดโครงการอาหารกลางวัน เป็นสวัสดิการสำหรับเด็กนักเรียน ให้มีการเรียนฟรีในระดับการศึกษาขั้น

      ปริญญาตรี เพื่อชีวิตที่ดีของตนได้อย่างเหมาะสม และสามารถตอบสนองต่อสังคมและประเทศได้อย่างสูงสุด     

(๒) ส่งเสริมสนับสนุน ให้รัฐจัดตั้งสถานศึกษา หรือ ร่วมกับมหาวิทยาลัย ในการจัดตั้ง คณะบริหารธุรกิจสหกรณ์  รวมทั้งการ  ปลูกฝัง

       หลักสูตรต่อเนื่องตั้งแต่ระดับประถมศึกษา      

                 เครือข่าย พรรคพลังสหกรณ์  ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่าน  สมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังสหกรณ์  เพื่อรวมพลัง   "  พลังสหกรณ์ ...  สร้างชาติ "  ท่านสามารถดาว์นโหลดใบสมัครไดที่ www.cop.or.th

                                                                      *******************                                                                                                                                                                    

 
วันที่ : 14 ธ.ค. 2555


สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด
416 หมู่ 7 ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
โทรศัพท์ 0-5479-9060 , 0-5475-5152 โทรสาร 0-5479-9707